عربی هفتم فصل پنجم


پاورپوینت قابل ویرایش -عربی هفتم- فصل پنجم …

انتقال حرارت به سيالات

http://downloadproje.ir/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/

فصل اول

مقدمه
انتقال حرارت به سيالات با خواص متغير موضوعي است كه از بيش از نيم قرن پيش مورد توجه محققان قرار گرفته است.
خواص ترموديناميكي و انتقالي در سيالات معمولا تابعي از دما و فشار سيال است. اين خواص در دماها و فشارهاي معمولي تقريبا ثابت است. يكي از پيچيده ترين وكلي ترين سيال با خواص متغير و تابع شديد دما و فشار سيال فوق بحراني مي باشد. اين سيال بدليل تغيير بسيار زياد خواص آن بخصوص در نقطه بحراني بسيار مورد توجه است و همواره به عنوان يك سيال خواص متغير كامل مورد استفاده قرار مي گيرد.
در اينجا نيز با توجه به ويژگي هاي اين سيال كه در ادامه شرح داده خواهد شد و همچنين به عنوان پيچيده‌ترين نوع سيال خواص متغير كه مي‌توان انواع ديگر از سيالات با خواص متغير را حالت خاصي از اين سيال دانست از اين سيال به عنوان سيال پايه وخواص متغير استفاده مي‌شود.

1-1-سيال فوق بحراني

وقتي صحبت از سيال فوق بحراني مي‌شود منظور سيال در فشار بالاي نقطه بحراني و دماي نزديك نقطه بحراني يا نقطه شبه بحراني‌ Tpc مي‌باشد.(شكل 1-1 )
نقاط شبه بحراني به نقاطي اطلاق مي‌شود كه ظرفيت كرمايي ويژه در فشار ثابت ماكزيمم است.

شكل (1ـ1): نمودار درجه حرارت ـ حجم براي آب خالص

در واقع در هر فشار فوق بحراني يك نقطه شبه بحراني( دماي شبه بحراني) وجود دارد كه در آن تغييرات خواص سيال حداكثر است.( ظرفيت گرماي ويژه ماكزيمم است).
شكل (1ـ2): نمودار فشار ـ درجه حرارت براي آب خالص (دياگرام فاز)

همانطور كه در شكل (1-2) ديده مي‌‌شود ناحيه فوق بحراني به دو قسمت ناحيه شبه مايع و ناحيه شبه بخار تقسيم مي‌‌شود . در فشار ثابت زماني كه دما بزرگتر از دماي شبه بحراني است ناحيه شبه بخار و در زماني كه كوچكتر از دماي شبه بحراني است ناحيه شبه مايع ناميده ميشود .
دليل اين اسم گذاري آن است كه در واقع در فشارهاي فوق بحراني سيال را نه مي‌توان مايع فرض كرد ونه بخار وتنها هاله‌اي است كه فقط ميتوان به آن سيال گفت . واين تقسيم‌بندي فقط جهت تطابق با حالت فشارها و دماهاي عادي (زير نقطه بحراني) است وگرنه در فشارهاي فوق بحراني تغيير فاز وجود ندارد و فقط خواص سيال من جمله چگالي در قبل و بعد از نقطه شبه بحراني تغيير مي‌كند . همچنين مي‌توان اينطور عنوان كرد كه بدليل اينكه در ناحيه دماي بزرگتر از دماي شبه بحراني چگالي كوچكتر از ناحيه دماي كوچكتر از دماي شبه بحراني است ، ناحيه چگالي كوچكتر را شبه بخار وديگري را شبه مايع مي‌نامند .

1-2-كاربردهاي سيالات فوق بحراني
در دهه هاي اخير استفاده از سيال فوق بحراني در صنعت رو به فزوني است . براي افزايش بازده نيروگاهها در سالهاي اخير استفاده از آب فوق بحراني SCW ، مورد توجه قرار گرفته است . سيالات فوق بحراني بعنوان مبرد (خنك كننده ) براي ماشين‌هاي الكتريكي وهمچنين بعنوان مبرد براي راكتورهاي هسته‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرند . در فرايندهاي شيميايي بسيار زيادي مانند ، تغيير فرم ذره ، استخراج و كارخانه‌‌هاي كف (شوينده) از سيالات فوق بحراني مانند CO2 وهيدروكربنها استفاده مي‌كنند .
در يكي ديگر از كاربردهاي سيالات فوق بحراني از اكسيداسيون آب فوق بحراني ، scwo ، استفاده مي‌شود . مواد آلي مسموم بهمراه اكسيژن داخل آب فوق بحراني مخلوط مي‌شوند كه نتيجه محصولات احتراق بي ضرر مي‌باشد . در اين روش آب خاصيت جالب توجهي از خود نشان مي‌دهد. آب كه در حالت معمول حلال مواد معدني ونمكها است وقابليت حل كردن مواد آلي را ندارد ، در حالت فوق بحراني تغيير كرده و بر عكس مي‌شود يعني مواد آلي را به خوبي در خود حل مي‌كند در حالي كه ديگر حلال خوبي براي نمكهاي معدني نمي‌باشد . محصولات معمول از اين فرايند شامل CO2 ، آب و نمكها يا اسيدهاي غيرآلي مي‌شوند .
مزاياي روش scwo عبارتند از :
تخريب سريع وكامل كربنهاي آلي ، حتي با وجود دي‌اكسيد
عدم توليد NOx ، SOx ، دي‌اكسيد ودوده
محصولات توليدي آب ، دي‌اكسيد كربن و گاز نيتروژن است .
بازيافت انرژي قابل حصول است .
شكل (1-3): كثافات فاضلاب
(سمت چپ:پيش از اعمال،سمت راست:پس از اعمال)

روش scwo در موارد ذيل قابل اعمال است :
آبهاي آلوده آلي شامل ؛ آبهاي پس‌رفتي كارخانه‌هاي شيميايي ، آبهاي پس‌رفتي صنايع غذايي
كثافات آلي شامل ؛ كثافات فاضلاب شهرداري ، كثافات كارخانه‌هاي شيميايي
در بيشتر اين كاربردها ، انتقال حرارت به فرايند سيال در فشارهاي فوق بحراني ودر دماهاي زير نقطه بحراني و فوق بحراني وجود دارد .

1-3-شماي كلي انتقال حرارت
1-3-1-خواص فيزيكي حرارتي
انتقال حرارت در فشار فوق بحراني بشدت نشات گرفته از خواص فيزيكي حرارتي است كه بشدت تغيير مي‌كنند (بخصوص در نزديكي خط شبه بحراني).
شكل (1-4 ) نماينگر رابطه بين ظرفيت گرمايي ويژه Cp وفشار ودما مي‌باشد .
شكل (1ـ4): ظرفيت گرمايي آب

همانطور كه ديده مي‌شود در هر فشار يك ظرفيت گرمايي ويژه ماكزيمم محلي وجود دارد. در ناحيه فشار زير بحراني حداكثر مقدار ظرفيت گرمايي ويژه بر روي خط اشباع قرار مي‌گيرد . در نقطه بحراني ( C374 =T و MPa1/22=P ) ظرفيت گرمايي ويژه بيشترين مقدار خود را دارد .
در فشارهاي فوق بحراني ، مكان هندسي نقاطي كه مقدار ماكزيمم ظرفيتهاي گرمايي ويژه را به هم وصل مي‌كند خط شبه بحراني ، PCL ، ناميده مي‌شود كه در شكل(1-5) نشان داده شده است .
در فشار MPa25 دماي نقطه شبه بحراني C384 است . ظرفيت گرمايي ويژه در نقطه بحراني kJ/kg K5600 (شكل(1- 6)) است كه 1000 برابر بزرگتر از اين مقدار در دماي معمولي است .
اشكال (1- 7 ) تا (1-10) نمايانگر تغييرات خواص فيزيكي حرارتي در برابر دما در فشارهاي مختلف مي‌باشد .

شكل(1ـ6): گرماي ويژه در PCL شكل (1ـ5): خط شبه بحراني PCL در يك دياگرام P-T
شكل (1ـ8): هدايت گرمايي آب فوق بحراني شكل (1ـ7): چگالي آب فوق بحراني
شكل (1ـ10): عدد پرانتل آب فوق بحراني شكل (1ـ9): ويسكوزيته آب فوق بحراني

در نزديك خط شبه بحراني (PCL ) ، چگالي بشدت كاهش مي‌يابد . در اين ناحيه ضريب انبساط حرارتي داراي پيك بزرگي است كه رفتاري شبيه ظرفيت گرمايي ويژه از خود نشان مي‌دهد .ضريب هدايت حرارتي با افزايش دما كاهش مي‌يابد ، هر چند در نزديكي نقطه شبه بحراني يك ماكزيمم محلي وجود دارد . ضريب هدايت حرارتي پس از دماي شبه بحراني با شيب تندي كاهش مي‌يابد . ويسكوزيته ديناميكي نيز رفتار مشابهي از خود نشان مي‌دهد . در نقطه شبه بحراني براي عدد پرانتل بدليل افزايش ظرفيت گرمايي ويژه با شيب تند ، پيك بزرگي اتفاق مي‌افتد .

1-3-2-انتقال حرارت در فشارهاي فوق بحراني
همانطور كه در بخش قبل گفته شد ، در نزديكي خط شبه بحراني تغييرات بسياري در خواص فيزيكي حرارتي اتفاق مي‌‌افتد . اين قضيه مي‌تواند باعث تغييرات بسيار شديد در ضريب انتقال حرارت گردد . با محاسبه معادله ديتوس-بولتر
(1ـ2)

شكل (1ـ11): ضريب انتقال حرارت با توجه به معادله ديتوس ـ بولتر

براي جريان آب ، در حالت آشفتگي در يك لوله مدور ، واستفاده از دماي حجمي جهت محاسبه خواص در آن حالت ، ضريب انتقال حرارت بدست مي‌آيد . در شكل (1-11) ضريب انتقال حرارت بر حسب دماي حجمي در شار جرمي Mg/m2s1/1 ، فشار MPa25 ،شار حرارتي MW/m28/0 و قطر لوله mm4 نشان داده شده است.
همانطور كه ديده مي‌شود در نقطه شبه بحراني ( ˚ C384 =T ) معادله ديتوس-بولتر ضريب انتقال حرارت را برابر kW/m2K40 مي‌دهد كه تقريباً بيش از دو برابر مقدار آن در دماهاي پايين (براي مثال ˚C300) و پنج برابر مقدار آن در دماهاي بالاتر (براي مثال ˚C500) است . اين قضيه به وضوح نشان مي‌دهد كه بدليل تغييرات در خواص فيزيكي حرارتي ، ضريب انتقال حرارت در نزديكي خط شبه بحراني به شدت تغيير مي‌كند . هر چه فشار به فشار نقطه بحراني نزديكتر باشد ، پيك ضريب انتقال حرارت بلندتر مي‌شود .

توجیه فنی بکارگیری ماشین اندازه گیر خط در روسازی راه آهن ایران و ارائه الگوریتم بهینه سازی جهت افزایش کارایی ماشین

• مقاله با عنوان: توجیه فنی بکارگیری ماشین اندازه گیر خط در روسازی راه آهن ایران و ارائه الگوریتم بهینه سازی جهت افزایش کارایی ماشین   • نویسندگان: رضا موید فر ، مصطفی شریفیان ، علی بی آزار املشی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.       چکیــــده: از آنجا که شناسایی معایب هندسی خط آهن کار مشکل و دشواری است و تعیین این نقاط توسط بازدیدهای چشمی بصورت دقیق امکان پذیر نبوده و با خطا همراه می باشد، لذا بکارگیری از ماشین اندازه گیر خط آهن، دقت در شناسایی معایب را بالا برده و امکان رفع کلیه خرابی ها را فراهم می سازد. امروزه ماشین آلات مدرن و جدید اندازه گیر خط دارای سرعتهای معادل 120 تا 300 کیلومتر در ساعت می باشند. که قادرند عیناً نیروهای دینامیک مشابه قطارها را در روی خط آهن اعمال نموده و اندازه گیری نمایند. در گذشته اندازه گیری خط به صورت ثبت گراف های آنالوگ انجام می گردید. اینگونه اطلاعات طبیعتاً جهت تحلیل وضعیت موجود خط آهن و برنامه ر …

دانلود تحقیق کامل درمورد كارآفريني

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 19 فهرست و توضیحات: مقدمه مفهوم‌ كارآفريني سابقه كارآفريني در دنيا سير تاريخي مفهوم كارآفريني سه موج وسيع در جلو راندن موضوع کارآفريني سابقه كارآفريني در ايران   مقدمه: رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده‌ موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه حلي راكه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است. تأمل در وضعيت اقتصادي و روند مراحل پيشرفت و توسعه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه كه به موضوع كارآفريني توجه نموده‌اند، نشانگر آن است كه اين كشورها توانسته‌اند به پيشرفت‌هاي چشمگيري در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يا حداقل بحرانهاي پيش‌آمده را به سل …

دانلود کتاب آموزش مولتی مدیا بیلدر

نام : آموزش مولتی مدیا بیلدرنویسنده: حامد تکمیلحجم:۳٫۲۱ مگابایتصفحات:۲۹۳فرمت:pdfزبان: فارسیتوضیحات:مولتی مدیا بیلدر یا به اختصار MMB یک نرم افزار برای تولید محتوای چند رسانه ای است این نرم افزار مبتنی بر ویندوز بوده و شما برای سات محتوی نیازی به داشتن دانش برنامه نویسی بصورت گسترده ندارید . بعد از خواندن این کتاب شما می توانید: سی دی های اتوران بسازیدمحتوی های آموزشی با ظاهری جذاببرنامه های شخصی یا اداری کوچک …

دانلود کتاب آموزش پایگاه داده اوراکل

نام : آموزش پایگاه داده اوراکل نویسنده: لیلا رحیمی میر آقایی حجم:۲٫۵۸ مگابایت صفحات:۶۲ فرمت:pdf زبان: فارسی توضیحات:پایگاه داده یا دادگان به مجموعه ای از اطلاعات با ساختار منظم و سازمامند گفته می شود این پایگاه های اطلاعاتی معمولا در قالبی که برای دستگاه ها و رایانه ها قابل خواندن و دسترسی باشند ذخیره می شوند البته چنین شیوه دخیره اطلاعات تنها شیوه موجود نیست و روش های دیگری هم مانند ذخیره سازی ساده در پرونده ها نیز استفاده می گردد . مسئله ای که ذخیره سازی دادگان در موثر می سازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره سازی روابط بین داده ها …

ایجاد کانال حرفه ای با درآمد بالا در تلگرام

با خرید این آموزش یاد می گیرید که چگونه یک کانال پر بازدید ، با مدیریت بسیار آسان (80% کارها توسط ربات پیشرفته با کدهای سفارشی انجام خواهد شد) با درآمد عالی بسازید کانالی حرفه ای با کدنویسی و ساخت بسیار آسان حتی برای مبتدیان …

دانلود کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام : کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات نویسنده: ناشناس حجم:۶٫۱۴ مگابایت صفحات:۹۹ فرمت:pdf زبان: فارسی توضیحات:فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.ICT یافناوری‌اطلاعات‌وارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. …

دانلود کتاب کاربرد شبکه های کامپیوتر

نام کتاب: مفهوم و کاربرد شبکه های کامپیوترنویسنده: میثاق نوازنیحجم: ۲ مگابایتتعداد صفحات: ۳۷۰فرمت کتاب: PDFزبان کتاب: فارسی انواع بسیاری از داده های شبکه وجود دارند از شبکه های سازمانی که توسط شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند گرفته تا به یک شبکه ساده متشکل از دو گره که در یک منزل شخصی استفاده می شود . با این حال، بسیاری از اصول همان اصول اولیه و مفاهیم ارسال و دریافت اطلاعات میباشد، صرف نظر از اندازه و پیچیدگی. …

آموزش نحوه نصب نرم افزار شبیه سازی LAMMPS بر روی لینوکس اوبنتو همراه با نصب پارالل ساز ها

نصب نرم افزار شبیه سازی LAMMPS با دو روش در یک فایل ورد به خوبی توضیح داده شده و کاربر به تنهایی می تواند أن را بر روی سیستم خود نصب نماید علاوه بر آن نصب پارالل سازها که در هنگام ران بسیار مهم هستند نیز…… …

دانلود تحقیق بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش

این تحقیق بصورت Word و با موضوع بررسی نظریه پارسونز در سازمان آموزش و پرورش انجام گرفته است.تحقیق برای علوم اجتماعی و جامعه شناسی مناسب است و در 35 برگه می باشد. می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید. سازمان عبارت از يك رشته منظم و عقلايي است كه بين افرادي كه وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي دهند، و كثرت تعداد آنان به قدري است كه نمي توانند با هم در تماس نزديك باشند، به منظور تامين هدف هاي مشترك خاص برقرار مي گردد. سازمان عبارت است از مراحل تشخيص و گروه بندي فعاليت ها، تعيين و تفويض اختيار و مسئوليت ها و برقراري ارتباط بين افراد به منظور حسن انجام كار، به طوري كه هدف يا هدف هاي مورد نظر در حد مطلوب تحقق يابند. تعريف سازمان رسمي: سازماني كه داراي استمرار بوده و وظيفه يا وظايف معين را در محدودة قوانين و مقررات اجرا مي كند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداري سوابق اقدامات، تصميمات و مقررات به صورت كتبي تامين مي شود هر سازمان رسمي طبعا شكل و تركيب معيني دارد كه به وسيله آن روابط مشاغل بر پايه سلسله مراتب اداري نشان د …

دانلود کتاب ترویج وب گاه در صنعت گردشگری

چگونه یک وب‌گاه طراحی کرده و بیشترین استفاده را از آن برای کسب وکار گردشگری خود ببریم؟در این کتاب به این سوالات پاسخ داده شده است که به زبان فارسی نوشته و منتشر شده است …

کتاب مرجع کامل Red Hat Linux

نام:کتاب مرجع کاملRed Hat Linux نویسنده: مایکل جانگمترجم: مهندس علی ناصحناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانتعداد صفحات: دوره دو جلدی ۱۳۴۷ صفحهحجم: دوره دو جلدی ۳۷ مگابایت توضیحات:لینوکس  به هسته ی سیستم‌عامل های شبه یونیکس می‌گویند که که در سال ۱۹۹۱ توسط لینوس تروالدز توسعه یافت. برخی به سیستم عامل هایی که از هسته‌ٔ لینوکس استفاده می‌کنند (به این خاطر که نام لینوکس به طور گسترده در رسانه ها استفاده می‌شود و نامی رایج تر است) نیز لینوکس می‌گویند در این مقاله هم منظور از لینوکس، سیستم عامل هایی است که از هستهٔ لینوکس استفاده می‌کنند .لینوکس قابل نصب بر روی انواع سخت‌افزارهاست، از ساعت ، تلفن‌های همراه، تبلت‌ها، مسیریاب‌ها، و کنسول‌های بازی گرفته تا رایانه‌های رومیزی، رایانه‌های بزرگ و ابررایانه‌ها …

تغییر لوگوی صفحه ورود به مدیریت وردپرس

اموزش ترفندهای وردپرس قسمت اول مدیران سایت های وردپرسی در حین ورود به پنل مدیریت خود لوگوی وردپرس را مشاهده میکنند. در این اموزش با ترفند تغییر این لوگو در خدمت شما کاربران عزیز خواهیم بود. برای تغییر این لوگو و قرار دادن لوگوی دلخواه خود (مانند تصویر بالا که لوگوی سایت سایلنت موب را مشاهده میکنید) فقط کافیست کدهای زیر را به فایل function.php پوسته خودتون اضافه کنید : قسمت دوم توجه داشته باشید بهترین سایز لوگوی قابل استفاده برای این کار 250 در 68 پیکسل است.   تا اینجا لوگوی شما با لگوی وردپرس تعویض شد اما لینک لوگو هنوز همان لینک وردپرس باقی مانده است برای تغییر لینک باید کد زیر را به فایل function.php پوسته اضافه کنید : …

دانلود کارآفرینی احداث شركت كامپيوتري (طرح توجیهی)

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 74 بخشی از فهرست و توضیحات: مقدمه امروزه اسمبل کردن یک کامپیوتر و شناخت قطعات یک کامپیوتر از نیازهای ضروری هر کاربر کامپیوتر می باشد.هر کامپیوتر از قطعات زیادی تشکیل شده است و عدم آشنایی با این قطعات و همچنین عدم آشنایی با قطعات مختلف می تواند منجر به مشکلات زیادی برای کاربر شود.بازار قطعه در ایران به صورتی می باشد که نمی توان حساب خاصی روی فروشندگان کرد و اکثر فروشندگان قطعه فقط منتظر به فروش رسیدن قطعات خود می باشند و اینجاست که اطلاعات کافی در مورد قطعات و همچنین اسمبل کردن سیستم می تواند نقش بسیار مهمی را در کارآیی یک کامپیوتر شخصی را ایفا کند. بنابراين ما با استفاده از افراد كارآمد و متخصص و همچنين متعهد سعي در راه اندازي شركتي خوب و مردم دار كرديم كه به لطف خداوند در اين راه به موفقيت چشمگيري دست يافتيم . تقاضانامه بسمه تعالي خواهشمند است مطابق طرح پيشنهادي پيوست با صدور جواز تاسيس براي احداث يك شركت كامپيوتري موافقت فرمائيد ضمنا جزوه مقررات و گردش كار صدور مجوزها را مطالعه نموده متعهد …

دانلود کتاب آموزش کامل آژاکس Ajax

نام:کتاب آموزش کامل آژاکسAjax  نویسنده  : developercenterزبان کتاب  : فارسیحجم فایل کتاب : ۱مگا بایت نوع فایل کتاب : PDF توضیحات : مجموعه‌ای از استانداردها و فناوری‌های وب است که به کمک آنها می‌توان برنامه‌هایی مبتنی بر وب تولید کرد که به آسانی با کاربران تعامل داشته باشند. با استفاده از این فناوریها و با کمک انتقال تکه‌های کوچک داده و اطلاعات از رایانهٔ خادم (Server)، صفحات وب از حالت منفعل خارج می‌شوند و واکنشهایی مناسب با رویدادها انجام می‌دهند. ای‌جکس معماری جدیدی برای برنامه‌های تحت وب است، که با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش بوده، و کمتر کاربر اینترنت است که هنوز گذرش به یکی از صفحاتی که با این معماری ساخته شده‌اند نیفتاده، و از قابلیت‌های فوق‌العاده آن بهره‌مند نشده باشد. Gmail، Google Map، Google Suggest، Orkut، و اسامی آشنای دیگر، نمونه‌هایی هستند از کاربرد ای‌جکس. با استفاده از این معماری، صفحات وب تعامل بسیار خوبی با کاربران خواهند داشت. بعلاوه، مهم‌ترین مزیت این معماری این اس …

دانلود پروژه معماری پایدار

دانلود پروژه معماری پایدار در 19 اسلاید معماری پایدار چکیده: کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتلاف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، مبحثی به نام معماری پایدار را به وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می‌دهد، بلکه ارتباط متقابلی با آن برقرار می‌کند. بطوریکه بر اساس گفته ریچارد راجرز، «ساختمان‌ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش داده وخود را باشرایط جدید محیط وفق می‌دهند و بر اساس آن سوخت و سازشان را تنظیم می‌کنند». مهم‌ترین سرفصل‌های معماری پایدار را عناوین زیر تشکیل می‌دهند: معماری اکوتک معماری سبز توسعه پایدار معماری پایدار که در واقع زیرمجموعه طراحی پایدار است را شاید بتوان یکی از جریان‌های مهم معاصر به حساب آورد که عکس‌العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می‌رود. برای مثال، ۵۰ درصد از ذخایر سوختی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود که این به نوبه خود منجر به بحران‌های زیست‌محیطی شده و خوا …

فایل حل مشکل فلش نشدن SAMSUNG J510GN , J510GN/DS با اندروید 6 ومنوی فارسی اختصاصی ابرفایل

فایل حل مشکل فلش نشدن SAMSUNG J510GN با اندروید 6 ومنوی فارسی اختصاصی ابرفایل تست شده روی هردو سری J510GN,J510GN/DS فایل ناب دیگر از تیم ابر فایل اگر گوشیتون با هیچیک از فایلها فلش نشد و به اصطلاح بریک شد این فایل مشکلتون را حل خواهد کرد فایل کاملا تست شده و با منوی فارسی می باشد اختصاصی ابر فایل …

دانلود کتاب مدیریت موفق زمان

کتاب مدیریت موفق زمان یکی از کتاب هایی است که به شما کمک میکند زمانتان را مدیریت و بهینه کنید.امروزه بیشتر مشکلات مردم در زمان ان هاست که میگویند وقت نداریم.با دریافت و خواندن این کتاب زمانتان را به شیوه درست مدیریت خواهید …

دانلود کتاب آموزش کدایگنایتر

نرم افزار کدایگنایتر یکی از نرم افزار های تخصصی می باشد که در این کتاب به زبان فارسی به آموزش آن پرداخته شده است. کُدایگنایتر (CodeIgniter) یک چارچوب نرم‌افزاری تحت وب متن‌باز است که برای ساختِ وب‌گاه‌های پویا به‌کار می‌رود. این فریم‌ورک که با زبان پی‌اچ‌پی نوشته شده‌است کار توسعهٔ نرم‌افزار را در سنجش با کدنویسی از آغاز شتاب می‌بخشد …

شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تاثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی به آن (مطالعه موردی: دریاچه ی مصنوعی چیتگر)

• مقاله با عنوان: شبیه سازی فسفر در دریاچه های درون شهری و تاثیر اقدامات سازه ای و مدیریتی بر بار ورودی به آن (مطالعه موردی: دریاچه ی مصنوعی چیتگر)   • نویسندگان: امیر محمودی انزابی ، مسعود تجریشی   • محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – 15 تا 17 اردیبهشت 94   • فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.       چکیــــده: دریاچه ی درون شهری چیتگر با مساحت 132 هکتار و حجم تقریبی 6.9 میلیون مترمکعب، در شمال غربی تهران و منطقه ی 22 شهرداری تهران واقع شده است. با افزایش درجه ی حرارت هوا، بوم سازگان دریاچه با مشکلاتی چون افزایش حشرات موذی، رشد قورباغه و شکل گیری و رشد فزاینده ی جلبک در داخل دریاچه روبه رو شده است. اندازه گیری های صورت پذیرفته از مشخصات کیفی 59 نمونه با توزیع مکانی مناسب درون دریاچه گویای آن است که فسفر ماده ی مغذی محدود کننده ی تغذیه گرایی در این دریاچه است. با استفاده از مدل شبیه ساز AQUATOX و با بررسی سناریوهای متنوع نظیر ورود رواناب، ورود آب رودخانه ی کن (با تصفیه ی شیمیایی فسفات یا بدون تصف …

دانلود کتاب آیا می دانید؟

نام نویسنده: الیاس خضریفرمت کتاب: PDFتعداد صفحات: ۶۳حجم فایل: ۰٫۴۶۴ مگابایت در کتاب “آیا می دانید؟” شما با بیش از ۱۰۰۰ دانستی جالب و مختلف دنیا آشنا خواهید شد. این کتاب به شما کمک می کند که اطلاعات عمومی خود را در سطح مطلوبی بالا ببرید. …

دانلود کتاب میخواهم کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم از کجا شروع کنم؟

نام کتاب :  میخواهم کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم از کجا شروع کنم؟ نویسنده :  سید رضا علوی زبان کتاب :  فارسی تعداد صفحه :  ۷۳ قالب کتاب : PDF حجم فایل :  ۱٫۱  مگا بایت توضیحات : اگر تا حالا نرفته باشیم کوه و به خاطر تعریف هایی که شنیدیم هوس کوهنوردی به سرمان بزند آن وقت اولین کار عاقلانه این است که راجع به کوهنوردی پرس و جو کنیم و بعد شرایط آن را با شرایط و توان خود بسنجیم. پنج فاز راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در این کتاب توضیح داده شده است. مطالب این کتاب با توجه به فضای فعلی اینترنتی کشور، فرهنگ و نیاز عموم جامعه برای راه اندازی کسب و کارها اینترنتی کوچک یا خانگی نوشته شده است   …

دانلود کتاب آموزش نرم افزار HYSYS

در این پست کتابی جهت اموزش نرم افزار hysys قرار دادیم.این کتاب نرم افزار را به زبان فارسی و به صورت کامل آموزش میدهد. از جمله نرم افزارهای پرکاربرد و مورد علاقه بیشتر مهندسان شیمی است. نویسنده کتاب حاضر مهدی رازی فر می باشد که یکی از کاملترین کتاب های آموزش HYSYS را به رشته ی تحریر درآورده است …

دانلود کتاب آموزش جامع نرم افزار CorelDRAW

نام نویسنده: محمد عباسیفرمت کتاب: PDFتعداد صفحات: ۳۶۸حجم فایل: ۳٫۵۴ مگابایت کورل‌دراو (CorelDRAW) یک نرم‌افزار ویرایشگر گرافیکی بُرداری است، که بدست بنگاه کورل در شهر اتاوای کانادا ساخته و بازاریابی شد. کورل دراو که معمولاً برای طراحی و کمتر برای ویرایش تصاویر مورد استفاده قرار می گیرد، از هر دو مد برداری و پیکسلی پشتیبانی می کند.در این کتاب شما با این نرم افزار به صورت کامل آشنا خواهید …

دانلود كارآفريني تولید قارچ خوراکی (طرح توجیهی)

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 37 فهرست و توضیحات: مقدمه تاریخچه و ظرفیت تولید قارچ در ایران: مزایای کشت و پرورش قارچ: مراحل ثبت شرکت: اهداف طرح: سهامداران شرکت: دانش فنی: نیروی انسانی و پرسنل مواد اولیه- مواد مصرفی ترکیبات قارچها : روشهای کشت: محاسن پرورش قارچ صدفی به روش کیسه ای : پرورش صنعتی قارچ ( متمرکز) مراحل پرورش قارچ صدفی خصوصیات مواد زائد: استفاده از کیسه های پلاستیکی : آماده سازی بستر: برداشت محصول قارچ صدفی: نگهداری قارچها پس از برداشت : مواد و امکانات مورد نیاز : محل اجرای طرح: نقشه جانمای ساختمان ها و تاسیسات محل اجرای طرح: جدول زمانبندی عملیات اجرای طرح: ساختمان و تاسیسات حق انشعاب برق آب و تلفن جدول استهلاک سرمایه ثابت جدول تقویم کشت و فروش و در آمد ناخالص جدول سرمایه گذاری ثابت کل اطلاعات اقلیم و هوا شناسی كروكي محل گلخانه توليد قارچ نمودار سود و زيان طي يك د.وره 5 ساله چارت تشكيلاتي   مقدمه هر گیاه محلی دوره زندگی ( یکساله ،دوساله،چندساله ) بسته به محیط ، آب و هوا و تر …

آموزش حل مشکل خطای S_NOT_ENOUGH_STORAGE_SPACE بدون باکس هنگام فلش HUAWEI Y6 SCL-U31

آموزش حل مشکل خطای S_NOT_ENOUGH_STORAGE_SPACE هنگام فلش HUAWEI Y6 SCL-U31 بسیاری از دوستان هنگام فلش این مدل با این خطا رویه رو میشوند که هرکاری هم میکنن بدون باکس این فایل فلش نمیشه روی گوشی برای حل این مشکل باما همراه باشید …

دانلود کتاب آموزش آدوبی دایرکتور

نام نویسنده: محمدرضا محمدی، عفت قاسمیفرمت کتاب: PDFتعداد صفحات: ۴۰۶حجم فایل: ۶٫۹۷ مگابایت ادوبی دایرکتور یکی از نرم افزار های قدرتمند شرکت ادوبی است.کاربرد این نرم افزار در عرصه چندرسانه ای است.ساختار نرم افزار اولین نسخه از Director با مارک تجاری Adobe نسخهٔ ۱۱ است که از DirectX 9 برای موتور سه بعدی و از استاندار UNICODE برای پشتیبانی تمام زبان‌های دنیا (شامل فارسی و…) پشتیبانی فوق‌العاده‌ای دارد. در کتاب حاضر شما بیشتر با این نرم افزار ارزشمند آشنا خواهید شد. …

دانلود کتاب برنامه نویسی C در لینوکس

کتاب برنامه نویسی c در لینوکس به شما این زبان برنامه نویسی را به صورت کامل آموزش میدهد.این کتاب به زبان انگلیسی نوشته و منتشر شده است و از جمله کتاب های دانشگاهی است.با استفاده از یک سری از نمونه های توسعه وب، این کتاب برنامه نویسی C در لینوکس به شما نگاه اجمالی جالب به یک قدرتمند در سطح پایین تر جهان می پردازد. …

دانلود پروژه پی های ساختمانی

دانلود پروژه پاورپوینت پی های ساختمانی در 55 اسلاید   فهرست:   : مقدمه 1 2:مراحل اولیه برای اجرای پی 3:ملاحضات در طرح پی 4: انواع مصالح پی 5:انواع پی بتنی 6:انواع پی سطحی مقدمه: شناسایی زمین: شناخت خصوصیات و قابلیت های زمینی که قرار است سازهای بر روی ان ساخته شود از مهم ترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد پی‌ها بر اساس عمق و نوع عملکرد طبقه‌بندی می‌شوند. در حالت کلی چنانچه لایه مقاوم در عمق کمی از سطح زمین قرار گرفته باشد، پی در نزدیکی سطح زمین بنا می‌شود. در غیر این صورت برای رسیدن به لایه مقاوم، عمق پی افزایش می‌یابد. بطور کلی پی‌ها را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: پی‌های کم عمق معروف به پی‌های سطحی(shallow foundation) پی‌هایی که نسبت عمق به عرض آنها مساوی یا کمتر از یک باشد را پی سطحی می‌نامند دسته‌بندی‌های متفاوتی از پی‌های سطحی در مراجع مختلف یافت می‌گردد. باولز انواع کلی پی‌های سطحی را به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌کند: پی‌های منفرد:پی‌هایی که با …