بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

چكيده
مقدمه
مبحث اول
بند اول ـ طرح موضوع
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي
بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان
مبحث دوم
تاييديه
بند اول ـ ارزيابي صدور تاييديه از جانب وزير كشور
بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور
بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت دوم)
مبحث سوم
تبعيض‌آميز بودن قانون ضدتروريسم
بند اول ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ حقوقي
مبحث چهارم
بازداشت مظنونان تروريستي به‌موجب قانون ضد تروريسم
بند اول ـ ناديده گرفتن ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت
بند دوم ـ نامعين بودن مدت بازداشت
مبحث پنجم
ارزيابي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
از منظر اصول دادرسي منصفانه
بند اول ـ دلايل ايجاد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
بند سوم ـ ارزيابي دلايل به‌كار گرفته شده توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
مبحث ششم
ارزيابي دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون
ضدتروريسم
بند اول ـ ارزيابي استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههاي انگليس
بند دوم ـ ارزيابي استفاده از دلايل …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>