بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرق

پايان نامه دوره كارشناسي مديريت صنعتي
استاد: جناب آقاي دكتر محمود قرباني
پژوهش و نگارش:
تابستان 1384
نوع فایلword
فهرست مطالب
پيشگفتار 137
فصل اول- عنوان تحقيق
عنوان تحقيق 1
1- عنوان تحقيق: 2
2- طرح مسئله 2
3- اهميت و ارزش تحقيق 3
4- علت و هدف از انتخاب موضوع 5
5- سوالات تحقيق 6
6- تعريف اصطلاحات و واژه ها 6
7- سابقه تاريخي موضوع: 7
8- روش تحقيق 8
9- حيطه تحقيق 8
10- موانع و محدوديتهاي تحقيق 8
فصل دوم- پيشينه پژوهش
پيشينه پژوهش 10
تئوريهاي مديريت 11
تئوري انتظار جذابيت 12
نظريه برابري 13
تئوري تقويت اسكز 14
نظريه تعيين هدف 16
نظريه تناسب شغل با شخصيت 18
نكات اصلي الگوي مزبور عبارت از 18
تئوري دو عاملي هرز برگ 19
الگوي ويژگيهاي شغلي 20
تئوري نياز مك‌كله‌لند- تئوري نياز به پيشرفت 22
كاربرد نظريه هاي انگيزش 23
شناسايي تفاوتهاي فردي 23
هدف و نتيجه 24
مشاركت افراد در تصميم گيريها 24
رابطه پاداش با عملكرد 24
رعايت اصل برابري حقوق 25
بررسي متون مروبط به موضوع پژوهش: 32
تاريخچه ارزشيابي عملكرد: 34
تعاريف ارزشيابي: 36
در اين دو تعريف دو نقش براي ارز …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>