تحقیق ساختار سلول گیاهی

سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است
مقدمه
روش مشاهده سلول گیاهی
دیواره یاخته‌ای
غشای سلولی
سیتوپلاسم
ریبوزومها
شبکه آندوپلاسمی
دستگاه گلژی
میکروبادیها
لیزوزوم‌ها
واکوئلها
میتوکندری
پلاستها
هسته
تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری
کلروپلاست
اندازه کلروپلاست
رنگ کلروپلاست
تعداد و محل کلروپلاست
پوشش پلاستی
سیستم غشایی درون کلروپلاست
کلروپلاست جایگاه فتوسنتز
ژنوم کلروپلاست
کلروپلاست‌زایی
تکامل پلاستها از موجودات ابتدایی
میتوکندری
شکل و اندازه میتوکندری و تغییرات آنها
ساختمان میتوکندری
ژنوم میتوکندری
نقش زیستی میتوکندری
سنتز اسیدهای چرب
دخالت میتوکندری در گوارش چربیها
ذخیره و تجمع مواد در میتوکندریها
محل میتوکندریها در سلول
تعداد میتوکندریها در سلول
منشا میتوکندری
خاستگاه پروکاریوتی میتوکندری
واکوئل
تفکیک یا جدا سازی واکوئلی
تغییرات واکوئلها
ساختار و فرا ساختار واکوئلها
محتوای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>