تحقیق طراحي سيستم مكانيزه در مستندسازي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385

جمعآوري مستندات سرشماري از جمله فعاليتهاي مهم سرشماري ميباشند. امروزه اطلاعات، اساسيترين عامل توسعه و تكامل يك جامعه است و بايد از آن براي پيشرفت و رسيدن به خودكفايي و غنيسازي مادي و معنوي افراد تا حد امكان بهرهبرداري نمود. هدف از نظام اطلاعرساني كنوني، تأمين نيازهاي استفادهكنندگان اطلاعات ميباشد كه براي نيل به اين هدف و افزايش كارايي اطلاعرساني، استفاده از انواع فنون و مهارتها ضروري است.
تعداد صفحه 3 …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>