حسابداري تكنولوژي جديد در سيستم هاي پرداخت قراردادي بيمارستان ها

تعريف تكنولوژي جديد
اصول طراحي سيستم پرداخت و عملكرد در تكنولوژي
جديد
سيستم طبقه بندي
واحد پرداخت
برنامه نويسي و بروزآوري وزن نسبي
بروزآوري هاي پرداخت
ساختار سيستم پرداخت بيماران سرپائي
پاسخ دهي به هزينه هاي تكنولوژي
مسائل كدگذاري و طبقه بندي
پيشنهادِ 3A
گروه هاي طبقه بندي پرداخت گردشي
هزينه هاي متحمل
پيشنهاد شمارة 3B
پيشنهاد 3C
نحوة برخورد در رابطه با تكنولوژي هاي جديد در
سيستم پرداختي در مورد بيماراني كه بستري مي
شوند.
ساختار سيستم پرداختي در مورد بيماراني كه داخل
بيمارستان معالجه مي شوند.
پاسخگويي به هزينه هاي تكنولوژي
روش هاي قبلي (روش هايي كه در گذشته مورد استفاده
قرار مي گرفتند.)
هزينه هاي بهسازي مزايا و عملكرد توليدي در سال
2000
توصيه هاي ما
پيشنهاد 3D
پيشنهاد 3E
40 صفحه
word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>