سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت بسته بندي پاژ پارس

تاريخچه
1ـ1ـ اهميت شناخت قوانين و مقررات
2ـ1 كارگر چه كسي است؟
3ـ1 كارفرما چه كسي است؟
4ـ1 كارگاه چه محلي است؟
5ـ1 قرارداد كار چيست؟
6ـ1 تعليق قرارداد كار چيست؟
8ـ1 خاتمه قراردادكار
9ـ1 جرائم و مجازاتها
7ـ1 جبران خسارت و پرداخت مزاياي پايان كار
10ـ1 مستمري بازنشستگان و تعيين سن بازنشستگي
11ـ 1 شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تأمين اجتماعي
12ـ غرامت دستمزد ايام بيماري
13ـ1ـ كمك هزينه بارداري و مرخصي زايمان
14ـ1 مقرري بيكاري
15ـ كمك هزينه ازدواج
حسابداري حقوق و دستمزد:
1-2 حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر
2ـ2 مزد يا حقوق چيست؟
3ـ2 مدت كار و مدت اضافه كاري چيست؟
4ـ2 نوبت كاري
7ـ2 حق خواربار و مسكن
8ـ2ـ مأموريت
9-2 اياب و ذهاب و كمكهاي غيرنقدي
10-2تعطيلات و مرخصي ها
11ـ2 عبدي و پاداش پايان سال:
12-2 كسور قانوني چيست؟
13ـ2ـ صورت دستمزد (حقوق و مزايا) چيست؟
14ـ2ـ نحوه‌ي تنظيم فرم بيمه
15ـ2 جريمه ديركرد كسور قانوني
مالياتي
16ـ2 نحوه محاسبه ماليات حقوق بر اساس جدول
17-2 كسور توافقي چيست؟
نحوه‌ي پرداخت حقوق و دستمزد
1ـ3ـ قسمت هاي مختلف يك كارگاه يا شركت
2ـ3 دفاتر ر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>