ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ – آئين‌ حفاظت‌ و ايمني‌

استانداردماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ – آئين‌ حفاظت‌ ايمني‌ كه‌ توسط‌ كميسيون‌هاي‌ فني‌ مربوطه‌ تهيه‌ و تدوين‌ شده‌ و درنودو يكمين جلسه‌ كميته‌ ملي‌ استاندارد چوب و فرآورده هاي چوبي ، ‌سلولزي و كاغذ مورخ‌ 12/12/81 مورد تصويب‌ قرار گرفته‌ است‌، اينك‌ به‌ استناد بند 1 ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ مصوب‌ بهمن‌ ماه‌ 1371 به‌ عنوان‌ استاندارد ملي‌ ايران‌ منتشر مي‌شود.
1-هدف‌
2 – دامنه‌ كاربرد
3- مراجع الزامي
4 – اصطلاحات‌ و تعاريف‌
5 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌ گندگي‌
6 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌سه‌ عمودي‌ پايدار
7 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌كم‌ كن‌ زنجيري‌
8 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌كف‌ رند
9 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌ خراطي‌
10 – حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌فرزميزي‌
11- حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>