مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه

چكيده
مقدمه
مبحث اول: نظر فردگرايان
مباني اين نظريه
به موجب عقيدة فرد‌گرايان(كاتوزيان، 1365، ص 359):
نظرية حاكميت اراده
چگونگي پيدايش اين نظريه
1.تأثير مبادي و اصول ديني و حقوق كليسا
2. احياي مجدد حقوق رم
3. تأثير عوامل اقتصادي
4. تأثير عوامل سياسي
دلايل پذيرش اصل حاكميت اراده
نتايج حقوقي حاكميت اراده
نقد نظرية حاكميت اراده
مبحث دوم: نظريه‌هاي اجتماعي
نظرية ريپر
نتيجه
كتابنامه
در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي‌توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه‌گرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش مي‌كنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعه‌گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آو …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>