مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف

چكيده
مقدمه
تعريف حق معنوي مؤلف
پيشينة حق معنوي مؤلف
الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران
ب: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق اسلام
ج: پيشينة حق معنوي مؤلف در كنوانسيون‎هاي بين‎المللي
قلمرو حق معنوي مؤلف
الف: حق معنوي غير قابل انتقال است
ب: حق معنوي محدود به زمان و مكان نيست
انواع حقوق معنوي مؤلف
الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)
د: حق عدول يا استرداد اثر «Droit de repentir au deretrait»
ه: حق پاداش و جايزه
ضمانت اجراي حمايت از حق معنوي مؤلف
الف: ضمانت اجراي جزايي
1. تجاوز به نام،‌عنوان و نشاني ويژة اثر و مجازات آن
ب: ضمانت اجراي مدني
ج: درج مفاد حكم در روزنامه
نتيجه
حق معنوي مؤلف از جملة حقوق مؤلف است كه نوعي مالكيت فكري تلقي مي‎شود. در دهه‎هاي اخير هم در بعد ملّي و هم در بعد بين‎المللي حق معنوي مؤلف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در اين راستا در مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي تصويب شده در اين زمينه تغييرات عمده‎اي صورت گرفته است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران كمتر بررسي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>